DC1_8409

Algemene voorwaarden pretecho

 1. Algemeen

Onderstaande algemene gelden alle betrekkingen tussen echocentrum de Maasheggen gevestigd in het Pantein Plaza, Dokter Kopstraat 2, 5835 DV Beugen en haar opdrachtgever (in deze synoniem voor klant of cliënt).

Door het boeken van een telefonische afspraak gaat de cliënt automatisch akkoord met onze voorwaarden, zoals hieronder weergegeven en terug te vinden op onze website.

Algemene voorwaarden

 1. Pretecho (niet medische echo)

Onder pretecho verstaan we een echo op eigen verzoek van de cliënte, met als doel om mooie, leuke beelden en foto’s te maken van het ongeboren kindje.

Een pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Het stellen van een medische diagnose en of het vaststellen van afwijkingen behoort niet tot de opdracht van Echocentrum de Maashegen. Echocentrum de Maasheggen kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel later aangetoonde geboortedefecten, afwijking, pathologie of anderszins medische gevolgen c.q. complicaties en hieruit voortvloeiende kosten.

Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. Geen enkele uitspraak gedaan tijdens of na de pretecho mag worden uitgelegd als medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts of verloskundige van de cliënte. Cliënte begrijpt dat doordat er sprake is van een pretecho op eigen verzoek, de kosten voor eigen rekening komen en niet verhaald kunnen worden bij de verzekeraar.

 1. Beperkingen.

Bij het maken van mooie beelden en foto’s en de hoeveelheid hiervan tijdens een pretecho zijn we afhankelijk van meerdere factoren Zoals de ligging en beweeglijkheid van het ongeboren kindje, de navelstreng, de ligging van de placenta, de hoeveelheid vruchtwater, eventuele meerlingen en het postuur van de moeder.

Het aantal zwart-wit foto’s en kleurenfoto’s op de USB stick kan dus variëren in kwaliteit, hoeveelheid en in variatie door de hierboven genoemde factoren. Echocentrum de Maasheggen spant zich optimaal in om het beste resultaat te behalen, maar we kunnen helaas geen garanties geven en er kan dan ook geen restitutie van geld plaatsvinden. In enkele gevallen (beïnvloedbare) kunnen wij ons eventueel beraden op een eenmalige gratis (verkorte) herhalingspretecho.

Bij een eventuele geslachtsbepaling kunnen wij nooit 100% zekerheid geven. Echocentrum de Maasheggen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele foutieve beoordeling van het geslacht of de voortvloeiende gemaakte kosten hiervan. Wij geven geen garantie op een geslachtsbepaling, het is een pretecho op eigen risico.

Mocht het bepalen van het geslacht niet lukken tijdens de pretecho door de ligging en of bewegelijkheid van het kindje dan kan de cliënte, indien zij daarvoor kiest eenmalig gratis nog een keer terugkomen. (Dit geeft echter geen garantie dat het dan wel lukt.) Een herhaling geld alleen indien de geslachtsbepaling heeft plaats gevonden met een zwangerschap vanaf minimaal 16 weken.

Mocht door de hierboven genoemde factoren de 3D en 4D beelden en of foto’s tijdens een pretecho niet optimaal lukken, dan is restitutie van het geld niet mogelijk. In sommige uitzonderlijke gevallen kan er “na beoordeling” voor gekozen worden om eenmalig een herhaling (verkort) in te plannen. Maar dit is dus afhankelijk van meerdere factoren zoals: het termijn, placenta, hoeveelheid vruchtwater en postuur vrouw.

 1. Aansprakelijkheid

Echocentrum de Maasheggen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de cliënte of derden voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden. Tevens aanvaardt echocentrum de Maasheggen geen aansprakelijkheid voor anderszins gemaakte kosten of vergoeding door de cliënte. Echocentrum de Maasheggen stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade aan de cliënte en of het ongeboren kindje.

Echocentrum de Maasheggen, mede gelet op de huidige stand der wetenschap niet bekend dat erbij zwangere of foetus nadelige gevolgen kunnen voortvloeien uit het gebruik van echoapparatuur c.q. ultrasoon geluid. Echocentrum de Maasheggen werkt met de modernste apparatuur welke volgens Europese regelgeving is goedgekeurd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen welke voortvloeien uit het gebruik van deze apparatuur

 1. Betaling en annulering

De cliënt is aan echocentrum de Maasheggen: een betaling verschuldigd overeenkomstig uit de geldende tarieven incl 21% BTW genoemd op de website. Betaling dient via pinbetaling te geschieden.

Indien de cliënte niet direct het verschuldigde bedrag voldoet, zal echocentrum de Maasheggen het beeldmateriaal in haar bezit houden. Indien het bedrag niet binnen 10 dagen is voldaan, heeft echocentrum de Maasheggen het recht om wettelijke rente te berekenen en is zij gerechtigd om tot incasso van vordering over te gaan, alle kosten komen dan ten laste van de cliënte.

Indien een cliënte te laat is, kan het aantal te late minuten in mindering worden gebracht op de totale scantijd van de afspraak. Is de cliënte het grootste gedeelte van de scantijd te laat dan zal de afspraak komen te vervallen, dit om vertragingen van de andere afspraken van cliënten te voorkomen. In beide gevallen moet het gehele bedrag van de geplande afspraak alsnog voldaan worden.

Annulering door de cliënte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak behoudt Echocentrum de Maasheggen zich het recht om 100 % van de kosten in rekening te brengen.

 1. Overmacht

Indien in geval van overmacht (persoonlijk of materiaal) aan de zijde van echocentrum de Maasheggen een afspraak niet door kan gaan, zal deze worden opgeschort of worden geannuleerd.

Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht. De cliënte heeft bij overmacht aan zijde van echocentrum de Maasheggen geen recht op een schadevergoeding.

 1. Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dient door de cliënte binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan echocentrum de Maasheggen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Echocentrum de Maasheggen in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal echocentrum de Maasheggen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënte aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever cliënte of per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal echocentrum de Maasheggen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 2 en 4

 1. Overig 

Een USB stick met opnames van de baby wordt eenmalig verstrekt, deze wordt extra voor dat de cliënte vertrekt aan het einde van de afspraak gecontroleerd, maar indien een USB stick toch door een technische fout niet juist werkt, kunt u binnen 7 dagen een verzoek indienen voor een nieuw exemplaar, u dient dan met de defecte USB stick op onze locatie te komen. Aangezien wij direct opnemen op USB stick en niet op een harde schijf kunnen wij de USB stick met bewegende beelden helaas maar één keer verstrekken.

Het verkregen beeldmateriaal kan eventueel anoniem (zonder gegevens van de cliënte) door ons gebruikt worden op onze website en of andere onderliggende pagina’s. Echter het verkregen beeldmateriaal wordt nooit zonder toestemming van de cliënte aan derden (andere partij) door Echocentrum de Maasheggen overgedragen.

 1. Doorverwijzing

Indien er sprake mocht zijn van een, naar ons inzicht, afwijkend echobeeld dan zullen wij dit in overleg met de cliënte terugkoppelen naar haar behandelde arts of verloskundige.

 1. Vertrouwelijkheid

Het echocentrum de Maasheggen verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de zwangerschap die tijdens het bezoek wordt verkregen.

 1. Toepassing recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen cliënte en echocentrum de Maasheggen is Nederlands recht van toepassing; ook indien cliënte woonachtig is in het buitenland.

De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft echocentrum de Maasheggen het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter

 1. Geldigheid

Dit document is geldig vanaf 1 januari 2019